Elon Musk สูญเสียเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในหนึ่งวัน หลังออกมาทวีตเตือนเรื่อง Bitcoin

Elon Musk ไม่ได้เป็นบุคคล…

ดูเพิ่มเติม Elon Musk สูญเสียเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในหนึ่งวัน หลังออกมาทวีตเตือนเรื่อง Bitcoin