2023-09-09

หยุดนิ่งใช้สติปัญญาแนะนํา การฝึกสติสําหรับสถานที่ทํางาน!

By Beam

ซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ 8 กันยายน 2566 – สติ ซึ่งมีรากฐานมาจากประเพณีโบราณ มีความเกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะสภาวะการตระหนักรู้ในปัจจุบันและความตั้งใจไม่ตัดสิน มันส่งเสริมให้บุคคลสังเกตความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตนโดยไม่ติดอยู่ ซึ่งในที่สุดจะช่วยปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและการควบคุมอารมณ์ โดยการผสมผสานสติเข้ากับงาน pause applied mindfulness ตระหนักถึงศักยภาพของมันในการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การมีส่วนร่วม ผลิตภาพ และความพึงพอใจในงานโดยรวม

pause mindfulness ผู้ให้บริการโซลูชันสถานที่ทํางานชั้นนํา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการนําโปรแกรมสติการทํางานใหม่มาใช้เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพมากขึ้น พวกเขาเชื่อมั่นในความสําคัญของสุขภาพจิตและผลกระทบของมันต่อประสิทธิภาพโดยรวม และบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการปฏิบัติสติเพื่อสนับสนุนพนักงานของตนและขับเคลื่อนความสําเร็จ

โดยการแนะนํา สติในที่ทํางาน Pause Mindfulness มุ่งสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าและให้ความสําคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทตระหนักว่าการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีสุขภาพดีไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานเป็นรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์กรด้วย การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติสติสามารถลดความเครียด ปรับปรุงสมาธิและการตัดสินใจ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน

ด้วยสติในผู้นํา Pause Mindfulness มุ่งมั่นที่จะให้อํานาจผู้นําในการเสริมสร้างทักษะการนําของตนและสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อทีมและองค์กร บริษัทตระหนักว่าผู้นําที่สะท้อนหลักการสติสามารถนําการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของตน และส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือและสุขภาพที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พวกเขามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนผู้นําที่จําเป็นในการผสมผสานสติเข้ากับการปฏิบัติการนําของตน ผ่านการสัมมนา การโค้ช และการเข้าถึงทรัพยากรสติ Pause Mindfulness ให้อํานาจผู้นําในการบ่มเพาะการมีอยู่ การตระหนักรู้ในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขานําด้วยความชัดเจน ความเมตตา และประสิทธิภาพ

ความคิดสุดท้าย

Pause Mindfulness เป็นผู้ให้บริการโซลูชันสถานที่ทํางานที่เป็นที่รู้จัก นําประสบการณ์ด้านสติหลายทศวรรษมาใช้ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเมตตา ความเป็นตัวตนแท้ และเทคนิคที่อิงหลักฐาน บริการของ Pause สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มีสุขภาพดี ความเป็นเลิศทางภาวะผู้นํา นวัตกรรม และความพึงพอใจของพนักงานผ่านการส่งมอบประสบการณ์สถานที่ทํางานที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม