KTAM เปิดกองทุนกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน

KTAM เปิดกองทุนกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือน ตอบแทนประมาณ 0.40% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 ( KTSIV3M3) ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทภัทรลิสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วนโดยประมาณ 9% และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนโดยประมาณ 91% ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.40% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ สรุปสภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ 15-22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลง เกือบทุกช่วงอายุตามแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศและตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี เป็น 0.50% ต่อปีในขณะที่ GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ออกมาติดลบ -1.8% YoY น้อยกว่าคาดที่ -3.9% อย่างไรก็ดีในฝั่งของ ตราสารหนี้เอกชน Credit/Liquidity Spread ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความกังวลต่อผลกระทบของมาตรการ สกัดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 6,427 ล้านบาท โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 3 bps.มาอยู่ที่ 0.54% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 9 bps.มาอยู่ที่ 0.72% ต่อปี และอายุ คงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 6 bps.มาอยู่ที่ 1.11% ต่อปี

  • ชาวไร่ยาสูบขอบคุณนายกฯ ส.ส. แก้ปัญหาภาษีบุหรี่40%
  • ทีเอ็มบีจับมือ บลจ. เว้นค่าธรรมเนียมกองทุน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนโดยไม่มีต้นทุน

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ท่ามกลางกระแส Risk on จากความเชื่อมั่นว่าการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และขานรับผล การทดสอบวัคซีนจาก Moderna Inc.ในขณะที่ตลาดเริ่มได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีน โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps.มาอยู่ที่ 0.17% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps.มาอยู่ที่ 0.33% ต่อปี และอายุ คงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps.มาอยู่ที่ 0.66% ต่อปี

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก