ปล่อยผีโครงการลงทุนต่ำพันล้าน

รัฐบาลเร่งลงทุนโครงการต่ำกว่าพันล้าน ไม่ต้องเข้า PPP ส่วนเกิน 5 พันล้าน ขอปลดพ้นเป็นรายโครงการ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPPได้เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 สำหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกฎหมายลำดับรองที่ใช้สำหรับการเสนอโครงการครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ การออกกฎหมายลูก PPP เรื่องโครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแม่ PPP ทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายลูกที่จะออกมา ประกอบด้วย 2 ส่วน ในส่วนแรกกิจการโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงดำเนินการไปได้เลย

  • "เพื่อไทย"เย้ยได้กก.บห.พปชร.ชุดใหม่แต่ปัญหายังไม่จบ
  • โบกมือลา! "นกสกู๊ต"พ่ายโควิด เลิกกิจการ

ในส่วนที่สองโครงการที่มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ให้เสนอ สคร. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ PPP พิจารณาว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายแม่หรือไม่ หากไม่จำเป็นก็ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงดำเนินการไปได้เลย

2. คณะกรรมการ PPPได้เร่งรัดความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 – 2570 ของโครงการร่วมลงทุนที่มีความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน (HighPriorityPPPProject)จำนวน 18 โครงการมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 472,050 ล้านบาท เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความพร้อมในการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ PPP ได้ตามแผนงานรวมทั้งคณะกรรมการ PPP ได้เน้นการส่งเสริมการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการที่ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านธุรกิจบริการ ด้านโลจิสติกส์ และด้านดิจิทัล เป็นต้น

3. คณะกรรมการ PPP ยังได้วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ตามมาตรา 20 (9) ตามที่มีหน่วยงานหารือในกรณีปัญหาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย