‘แบริเออร์หุ้มยาง’ ลดอุบัติเหตุทางจราจร ผลงาน ม.อ.ส่งคมนาคม

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วย 6 หน่วยงาน ร่วมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 'แบริเออร์หุ้มยาง' หวังช่วยลดอุบัติเหตุ ชี้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ มีคุณภาพสูง สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาได้อีกหลายผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการผลิตนวัตกรรมที่มาจากการแปรรูปยางพารามาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาราคายางตกต่ำ ได้พัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรม ผ่านการแปรรูปยางพารา ซึ่งที่ผ่านมา ม.อ. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์ทางด้านจราจร และอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา (แบริเออร์หุ้มยาง) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ กับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 6 หน่วยงานในฐานะผู้สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและสามารถยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย

159300106424

“ยางพารามีคุณสมบัติดีมาก มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรงกระแทกเหมาะสำหรับใช้เพื่อลดความสูญเสีย เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงนำมาเข้ากระบวนการวิจัย เพื่อจัดทำเสาหลักนำทางยางพารา และยางหุ้มแบริเออร์ โดยมีการควบคุณคุณภาพ และประเมินสภาพการใช้งานได้เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นใช้งานได้นานขึ้น โดยประสานงานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างคณะหน่วยงานต่างๆ ในหลายวิทยาเขต ทั้งในส่วนการวิจัยและการถ่ายทอดให้กับสถาบันเกษตรกร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากสถาบันตรวจสอบภายในประเทศและต่างประเทศ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กล่าว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังเดินหน้าสนับสนุนและให้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) ซึ่งได้เห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยใช้งานวิจัย ทุน และเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเสริม

รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า นวัตกรรมคือหนทางสำคัญในการเพิ่มมูลค่า ซึ่งการพัฒนาสร้างความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะยางพารา ถือเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก เชื่อมโยงทั้งทางการแพทย์ สุขภาพ การกีฬา การขนส่ง งานโครงสร้างอาคาร การเกษตร และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารามาช่วยป้องกันการกระจายของเชื้อโรค COVID 19

159300109081

ทั้งนี้ ม.อ. ให้ความสำคัญกับยางพาราในทุกกระบวนการตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากที่ตั้งของ 5 วิทยาเขตอยู่ในภาคใต้ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้มีอยู่พร้อมในมหาวิทยาลัย เพียงแต่นำมาเชื่อมประสานให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ประกอบกับ ช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ พัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา สังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรม เกษตรกร นักวิจัย มีการให้บริการด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง ช่วยให้สามารถยกระดับงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยและบริการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราแก่ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของประเทศอีกด้วย

  • ในหลวงทรงมี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรปธน. ‘สโลวีเนีย’ ในโอกาสวัน ’เอกราช’

  • แผ่นดินไหว 3.8 เมืองเลย รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

  • 'รมต.ต่างประเทศอาเซียน' ชงแผนฟื้นฟู ศก.หลังโควิด สู่เวทีซัมมิทพรุ่งนี้

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะผู้พัฒนาวัสดุหุ้มแบริเออร์จากยางพาราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในงานครั้งนี้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

159300111123

ภาพ /วัสดุหุ้มแบริเออร์จากยางพารา

การจัดแสดงนิทรรศการโดยกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอรูปแบบของอุปกรณ์ทางด้านการจราจร การแสดงขั้นตอนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตหรือแบริเออร์ และการผลิตหลักนำทางจากยางธรรมชาติ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอประโยชน์ของโครงการ ซึ่งการดึงปริมาณยางพาราเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยทางการจราจร จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร และช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากยางพารานั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา สังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรม เกษตรกร นักวิจัย มีการให้บริการด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง เพื่อยกระดับงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยและบริการทดสอบผลผลิตจากยางพาราแก่ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน