“เอ็นไอเอ” เปิดม่านชูสุดยอด “นวัตกรรม” แห่งปี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดม่านวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย รวม 5 ด้าน พร้อมชูโรงแสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤติโควิด-19 เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของวิถีใหม่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เป็นเจ้าภาพ จัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี

160196654064

นายดอน ปรมัตถ์วินัย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน
“วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสภาพ
ดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้

นายดอนกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ที่ทำให้เกิดความเป็นเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม ภาครัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เป็นแบบ New normal หรือ วิถีความปกติใหม่ โดยมีแนวทางในการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ซึ่ง “นวัตกรรม” จะมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ นอกจากนี้ การสร้างนวัตกรรมยังเป็นอีกหนึ่งทางรอดของประเทศที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง รัฐบาลนี้จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “นวัตกรรม” และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่นำพาประเทศไปสู่ “ประเทศฐานนวัตกรรม” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “นวัตกรรม” ถือเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ๆ ในทุกมิติของคนไทย ซึ่งการจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะสร้างความตระหนัก ผลักดัน และกระตุ้นให้เกิดการคิด พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของคนไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

“วิสัยทัศน์ของ อว. คือการเป็นหน่วยงานที่จะนำความรู้และพลังไปช่วยประชาชน โดยอาศัยทั้งทรัพยากรบุคคล ความรู้จากการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้มีการพัฒนาสมรรถนะภาคธุรกิจและสังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ อว.คือ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สร้างให้เกิดประโยชน์ได้จริงและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ พร้อมยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมให้ครอบคลุมในวงกว้าง”

รมว.อว.กล่าวต่อไปว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักของ อว. ที่ดูแลการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ โดยมีภารกิจในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้ามาเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการผลักดันทั้งระดับสตาร์ทอัพ วิสาหกิจเพื่อสังคม เอสเอ็มอี บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในระดับชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วย 

ทั้งนี้ พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ได้ริเริ่มและจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน สร้างให้เกิดคุณค่าที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับโลก ตอกย้ำการแสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤต เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

160196657756

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมในหลากหลายด้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม ได้แก่ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายด้านขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคนไทย เพื่อคนไทย และคนทั่วโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นวัตกรรมเพื่อรับมือวิกฤต ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อันเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดปัญหา หรือแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นโดยเร็วที่สุด ลดผลกระทบและความเสียหายในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

  • 'เพื่อไทย-ธนาธร' โบกมือลา 'ม็อบ 3 นิ้ว' ถูกทิ้งกลางถนน

  • ประกาศกรมอุตุฯ เตือนพายุระดับ 1 ทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 'ดีเปรสชัน' วันนี้

  • นายกฯ ดันสะพานไทย 9 แสนล้าน เชื่อมชลบุรี-เพชรบุรี 100 กม.

160196661353

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้
1.รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลเกียรติคุณ ได้แก่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
โดย บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : คอนกรีตแอโนด โดย บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด

2.รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : โครงการจระเข้ – ระบบทำความเย็นคาร์บอนไดออกไซด์
แบบเหนือจุดวิกฤติในประเทศเขตร้อนชื้น โดย บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : การเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

3.รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : นวัตปะการัง
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ และนายวรุต ศรีสุวรรณ์

ประเภทการออกแบบบริการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : ดม (DOM) ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร
โดย ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : นิวนอร์มอลสื่อสารรูปแบบอีเวนต์บนโลกเสมือนจริง โดย บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ จำกัด

ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5.รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประเภทองค์กรขนาดกลาง รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6.รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท
Vegan faux-meat fortified with rice protein hydrolysate โดย มหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : Low-Cost Ventilator สำหรับผู้ป่วยในที่ห่างไกล โดย โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

7.รางวัล NIA Creative Contest 2020
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ ผลงาน : THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช โดยทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น

และ 8.รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : รู้จริงเศรษฐกิจไทย โดย บริษัท เมโมกราฟฟิค จำกัด

160196665579