เว้นค่าธรรมเนียมสปา-นวดสุขภาพ500-1,000บาท

เว้นค่าธรรมเนียมสปา-นวดสุขภาพ500-1,000บาท

รัฐบาบเทหมดหน้าตัก 5 ล้านบาท เว้นค่าธรรมเนียมสปา-นวดสุขภาพ500-1,000บาท เป็นเวลา 1 ปี

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ และมีรายได้ลดลง

โดยกิจการสปาเสียค่าธรรมเนียมปีละ 1,000 บาท และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามเสียค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท

ทั้งนี้ มีกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีประเภทกิจการสปาจำนวน 896 ร้าน กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงามจำนวน 9,918 ร้าน ซึ่งจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีรวมเป็นเงิน 5,828,000 บาท แต่การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป