เปิดคลินิกแหล่งเงิน อุ้มผู้ประกอบการ ช่วงโควิด-19

เปิดคลินิกแหล่งเงิน อุ้มผู้ประกอบการ ช่วงโควิด-19

สอท. ผนึกพันธมิตรสถาบันการเงิน เปิดตัวโครงการ “Advisory Clinic @ F.T.I. Connect” สร้างช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องป้อนผู้ประกอบการ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (สอท.) เปิดเผยว่า สอท. ได้ร่วมกับพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), และธนาคารออมสิน (GSB) เดินหน้าโครงการ “Advisory Clinic @F.T.I. Connect” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงิน และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อ ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

การจัดโครงการดังกล่าวมีคณะอนุกรรมการมาตรการการเงินและภาษี เป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายทางด้านการเงิน และสื่อสารให้ผู้ประกอบทราบถึงมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีบทบาท ในการรวบรวมปัญหาของสมาชิกในการเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อนำเสนอปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนสมาชิก จะเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างสอท. และสมาชิก

  • สัญญานเงินเฟ้อเริ่มปรากฏในเมียนมา
  • ยูเนี่ยน มอลล์ อุ้มผู้เช่าฝ่าวิกฤตพิษโควิด-19

รวมถึงนำเสนอบริการต่างๆ และตอบข้อซักถามของสมาชิกผ่านระบบ Call Center  ซึ่งสอท.ตระหนักถึงความเดือนร้อนของ SMEs และต้องการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อลดเวลาในการยื่นขอสินเชื่อให้สั้นลง ผ่านกลไกการทำงานของ “โครงการ FAST TRACK” ซึ่งดูแลโดยสถาบัน SMI ของสอท.โดยเสนอให้ SMEs ทำการประเมิน Credit Score กับทางเครดิตบูโร และยื่นขอหนังสือค้ำประกันกับ บสย. ก่อน เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินต่างๆ เมื่อสถาบันการเงินอนุมัติคำขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้นๆ แล้ว สถาบันการเงินจะแจ้งความประสงค์กลับมายัง บสย. เพื่อขอออกหนังสือค้ำประกันต่อไป

ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เจรจาและเริ่มดำเนินโครงการ FAST TRACK กับ SME D BANK และ บสย. แล้ว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการยื่นกู้เหลือประมาณ 15 วัน

อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ COVID-19 จบลง สภาอุตสาหกรรมฯ จะช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการหลัง COVID-19 ถึงเวลาที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transform) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และส่งเสริม Made in Thailand พร้อมทั้งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงการ “Advisory Clinic @F.T.I. Connect” จะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ของเดือนมิถุนายนนี้ และจะสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย