2022-09-06

เชิดชู “จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์” รางวัลศิลปาจารย์คนแรกของประเทศ

By Abdul

เชิดชู “จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์” รางวัลศิลปาจารย์คนแรกของประเทศ จากฝีมือการปั้น-หล่อพระพุทธชินราช ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์จริงมากที่สุด

(5 ก.ย.65) เวลา 13.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจำทวี จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปี 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “ศิลปาจารย์” คนแรกของประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นต้นแบบที่ดีงามเปี่ยมล้นด้วยองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และยึดมั่นแนวทางการสืบสาน รักษาพัฒนางานศิลปะ และวัฒนธรรมไทยที่มุ่งมั่นอุทิศตน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็น สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม หน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก คณะเครือข่ายสภาวัฒนธรรม และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดป้าย ศิลปาจารย์ พุทธศักราช 2565 บริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ปัจจุบันอายุ 90 ปี เกิดเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2475 บ้านครองเตาไห ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรคนที่ 2 ครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล ที่สำคัญที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือการปั้น-หล่อพระพุทธชินราช ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์จริงมากที่สุด ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จนได้รับการยกย่องให้เป็น “เพชรน้ำเอกแห่งวงการช่างศิลป์” และ จากฝีมือในการหล่อพระพุทธชินราช ได้มีการถ่ายทอดความรู้ ให้ลูกศิษย์หรือ ซาวบ้านที่สนใจในการหล่อพระมายาวนาน ทำให้จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ได้รับการเชิดชูเกียรติต่างๆ และในปีพุทธศักราช 2565 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “ศิลปาจารย์” คนแรกของประเทศไทย