ออกกฎหมายคุมพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล

ออกกฎหมายคุมพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล

ครม.คลอดกฎหมายคุมการให้บริการพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล ให้มีความน่าเชื่อถือปลอดภัย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการระบบการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาติ หรือที่เรียกว่า National Digital ID : NDID เพื่อเป็นการยกระดับให้การบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลมีมาตรการและมีความเชื่อมั่น รวมถึงสร้างความปลอดภัยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรองรับการทำงานด้านการเงิน สาธารณสุข และบริการภาครัฐ ได้อย่างครอบคลุม

ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่ให้มีการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เปิดบัญชีซื้่อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาไปถึงส่วนราชการที่เวลาไปไหนไม่ต้องใช้บัตรประชาชน

“การมีพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นการยกมาตรการ NDID ให้มีมาตรฐานและมีความเชื่อมั่นการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า” น.ส.รัชดา กล่าว

  • ครม.อุ้มหาบเร่แผงลอยมีที่ทำกิน
  • ครม.เทงบกลางแจกกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระกฤษฎีกา ดังกล่าว ประกอบด้วย 1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงมาตรการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามทำข้อตกลง หรือการกระทำอันจะเป็นการกีดกันการให้บริการ หรือ ก่อให้เกิดการผูกขาดในการประกอบธุรกิจ

2. กำหนดลักษณะของบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาต คือ บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ที่ให้บริการพิสูจน์ตัวตน หรือ การบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน

3. มีการกำหนดบริการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาต นอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามของนิติบุคคล หรือ กรรมการ ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่จะขอรับใบอนุญาต มีการระบุขั้นตอนเอกสารที่ต้องยืนขออนุญาต ค่าธรรมเนียม การขอต่อใบอนุญาตที่มีอายุ 5 ปี

4. การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการในระหว่างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เช่น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ มาตรการการจัดการบริหารความเสี่ยง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ