อว.ส่งวิจัยวิทยาศาสตร์ยกศักยภาพ ‘เลย’ สู่เมืองแห่งอนาคต

อว.ชูศาสตร์พระราชา พัฒนา “เลย” สู่เมืองแห่งอนาคต สร้างระบบโลจิสติกส์และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วาง 3 แนวทางพัฒนาประเทศหลังโควิด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) เลย จ.เลย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลยร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

160224013558

ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า ขณะนี้ อว.ดำเนินโครงการ “อว.ส่วนหน้า” เพื่อนำความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว. ไปช่วยพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเป็น อว.ส่วนหน้าที่จังหวัดเลย ที่สำคัญ จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ที่ ตนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแล นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา จะเชื่อมโยงกับ อว. ส่วนหน้าด้วย การดำเนินการของ อว. จะทำให้จังหวัดเลยมีความเข้มแข็งหลายด้าน ซึ่ง อว. จะช่วยเสริมได้ต่อยอดได้ทันที เช่น การท่องเที่ยว เมืองดอกไม้ เกษตรเมืองหนาว เป็นต้น

นอกจากนี้ อว.โดย มรภ.เลย จะทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ เช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย จำกัด บริษัทเบทาโกร จำกัด มหาชน หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สมาคมโลจิสติกส์ต่าง ๆ จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ เช่น การจัดทำพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม (Museum of Loei Knowledge Center) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร การแปรรูปเกษตร เมืองสมุนไพร การเกษตร อาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน จ.เลย เรื่องของอาหารปลอดภัย โลจิสติกส์และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

160224015399

โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งการหาแนวทางร่วมบูรณาการของภาคเอกชน รัฐ และสถาบันการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย เช่น การพัฒนาเมืองเลยแห่งอนาคต SMART CITY เช่น ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ การเป็นเมืองสมุนไพร ศูนย์ผ้าฝ้ายเลย การแก้ปัญหาที่ดิน ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม และผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกขนที่จะลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน โดยให้มหาวิทยา ลัยในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

  • 'สิมิลัน' พร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังปิดเกาะนาน 7 เดือน

  • โควิด-19 ทำเหลื่อมล้ำพุ่ง เด็กยากจนเพิ่ม 170,000คน

  • โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 'เจฟฟรีย์ ดอนัลด์ ไนการ์ด'

160224017598

ภาพ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

“นายกรัฐมนตรี มีแนวทางในการพัฒนาประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งไทยสามารถจัดการภาวะวิกฤตได้เป็นอันดับต้นของโลก มีหลัก 3 ประการ คือ 1.ประเทศไทยมีคนเก่งมากมาย ต้องดำเนินการพัฒนาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด 2.ให้มีการพัฒนาเชิงรุก คิดถึงโอกาส มากกว่าปัญหา และ 3.การดำเนินงานของราชการต้องให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินผลงาน“ รมว.อว.กล่าว