สมาพันธ์เอสเอ็มไทย X ก.ล.ต. ติดอาวุธเอสเอ็มอี รู้ลึกตลาดทุนไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มไทย X ก.ล.ต. ติดอาวุธเอสเอ็มอี รู้ลึกตลาดทุนไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ ก.ล.ต. ให้ความรู้เอสเอ็มอี เข้าใจเครื่องมือทางการเงินผ่านตลาดทุน ผ่านงานสัมมนา “ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย”

ดร. ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์ณ ร่วมกับ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนา “ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย”เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ทำความรู้จักกับตลาดทุน และช่องทางการระดมทุนรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง เพิ่มขีดความสามารถ และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

รวมไปถึงเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมุ่งเป็นเครือข่ายองค์กร SME หลักของประเทศที่เข้มแข็ง ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ที่เป็นเครือข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านตลาดทุนและความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

  • Virtual Solution มองสัญญาณบวกงานแสดงสินค้าปีหน้าฟื้น จัดเวทีให้เอสเอ็มอีไทย คิกออฟในตลาดโลก 
  • บสย.ลุยค้ำเอสเอ็มอี ยอดแตะ1.4แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การทำงานร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 – 2564) โดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่หนึ่งในแผนแม่บท ให้ความสำคัญถึงการผลักดันและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้ม (SME และ startup) ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ”

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวไมโครไซต์ www.sec.or.th/starttogrow ศูนย์รวมข้อมูลระดมทุนผ่านช่องทางตลาดทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจช่องทางระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับ SME รวมถึงมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถค้นพบช่องทางระดมทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและกิจการในเบื้องต้นได้