2022-06-16

ศาลสั่งให้เมีย-ลูก “สมัคร สุนทรเวช” ชดใช้ กทม. 587 ล้าน คดีรถ-เรือดับเพลิง

By Abdul

ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามปกครองกลาง พิพากษาสั่งเมีย-ลูก “สมัคร”อดีตผู้ว่าฯ กทม. ชดใช้ 587ล้าน กรณีจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง

ศาลปกครองสูงสุด ศาลอ่านคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร, นางกาญจนากร ไชยลาภ และ นางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทมรดกของนายสมัคร ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรุงเทพมหานคร

กรณีที่นายสมัครกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง หลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดว่าร่วมกันกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ของประเทศออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริง

 

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า เมื่อนายสมัคร เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อฯ จึงควรต้องรับผิดต่อกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายจากเงินจำนวน 1,958,600,000 บาท

 

คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด 587,580,000 บาท และเมื่อความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงิน มิใช่ความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้

 

ดังนั้นทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคน จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

 

ทั้งนี้ หากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้อง บริษัทสไตเออร์ฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายเรียกทรัพย์คืน โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัย

ชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดีทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใด ก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนรับผิดตามอัตราส่วนตามที่ศาลกำหนดให้นายสมัคร รับผิดชอบเพียงนั้น แต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกของนายสมัคร ที่ตกทอดแก่ตนและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลางและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร