วว.โชว์ศูนย์เทคโนโลยีสับปะรด ผ่านเกณฑ์ GMP

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากการตรวจประเมิน โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบข่ายกระบวนการคัดบรรจุสับปะรดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetables) มกษ. 9035-2553 ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

160017455210

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เข้ารับใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอบข่ายกระบวนการคัดบรรจุสับปะรดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetables) มกษ. 9035-2553

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ วว. ที่มุ่งเน้นการนำหลักการของ GMP มาใช้ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จำเป็นสำหรับการคัดบรรจุสับปะรดผลสด ตั้งแต่ การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม คัดเลือก การตัดแต่ง การตัดแต่ง การทำความสะอาด การป้องกันความเสียหายของผลผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย รวมถึงการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังคงเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป (ในวันที่ 9 ก.ย. 2563 ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางฯ บางเขน )

160017470198

ศูนย์ฯ แห่งนี้มีศักยภาพในการผลิตสับปะรดผลสดส่งจำหน่ายต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิต 3 ตันต่อชั่วโมง เป็นโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร ที่สามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่และเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานของผู้ผลิตผู้ประกอบการสับปะรดจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์กับการผลิตผลไม้อื่นๆในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง

  • ธ.ก.ส. เตือน! ระวังมิจฉาชีพขอข้อมูลส่วนตัวผ่าน Line Account ปลอม

  • แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 113 ราย

  • ‘อดีตนักข่าว’ แฉสื่อช่องดังเกาะติดคดี 'น้องชมพู่' อ้างเรตติ้งพุ่ง-เม็ดเงินเข้า

นายสายันต์ ตันพานิช กล่าวว่า ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/4 หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสับปะรดให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีเงินทุนและความสามารถในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดส่งออกสำหรับสับปะรดผลสด ช่วยปิดช่องว่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดส่งออกของไทย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดไทยให้ก้าวไกลสู่การค้าในเวทีโลก

160017496339จึงนับเป็นโรงงานคัดแยกสับปะรดที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีอัตโนมัติในการคัดแยกขนาด ทำความสะอาดผล การแว็กซ์ และคัดบรรจุเพื่อการส่งออกสับปะรดที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ มีการเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิของสับปะรดเพื่อยืดอายุการจัดเก็บ โดยเทคโนโลยีสามารถปรับใช้กับสับปะรดได้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากนั้นศูนย์นี้ยังมีการพัฒนาในส่วนของโรงแปรรูปสับปะรดครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตที่ตกเกรด ให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง ศูนย์นี้พร้อมรองรับการให้บริการเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่สำคัญของประเทศ และจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 ด้วย