วว.เปิดม่าน “BRAND DNA SEASON 6″ มุ่งยกระดับเอสเอ็มอีไทย

วว. ขับเคลื่อน 'Total  Solutions  for  SMEs'  ในงาน 'Pro Pak Asia 2020'  เปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6” พัฒนาผู้ประกอบการ ค้นหาอัตลักษณ์แท้จริงของแบรนด์ เสริมแกร่งการแข่งขันในตลาดโลก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ขับเคลื่อน Total  Solutions  for  SMEs  เปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6” ในงาน PRO PAK  ASIA  2020  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ ปูทางต่อยอดสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งกราฟิกดีไซน์ การเลือกใช้ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6” ว่า วว.มีพันธกิจหลักคือสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อป เอสเอ็มอี และจากประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก ดังนั้นเพื่อให้ความคิดเป็นรูปธรรม วว.จึงได้ออกแบบหลักสูตร “ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA” ค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ หรือ “Brand DNA” ปูทางต่อยอดสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งกราฟิกดีไซน์และการเลือกใช้ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า

160329594347
โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดมาแบ่งปันความรู้ มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อให้ได้ตัวตนที่แท้จริงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าหรือแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ทั้งนี้ วว. จัดกิจกรรม “Brand  DNA” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว  โดยเฉพาะรูปแบบ Road show 4 ภาค ซึ่งผู้ประกอบการให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และด้วยภารกิจของ วว.ที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งไม่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น จึงได้ขยายการอบรมไปทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งมีมากกว่า 500 บริษัท ที่ร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ
“Packaging จะไม่ใช่แค่เพียง Packaging อีกต่อไป หากคุณเข้าใจ DNA ของผลิตภัณฑ์ และเมื่อเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ถึงคุณสมบัติ จะสามารถถ่ายทอด DNA ออกมาทาง Package ได้เป็นอย่างดี” 
ชุติมา กล่าวต่อไปว่า ภายใต้กิจกรรม “Brand  DNA” นั้น วว.จะให้การสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีไอเดียดีๆ รวมถึงสตาร์ทอัพที่มีความคิด มีไอเดีย แต่ยังไม่มีช่องทาง ไม่มีอุปกรณ์ในการเริ่มต้นผลิตสินค้า ในส่วนนี้ วว. จะสนับสนุนนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีงานวิจัยที่พร้อมใช้ เข้าไปช่วย เนื่องจาก วว. มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่สามารถผลิตสินค้าและทำสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และสามารถเข้าไปช่วยขับเคลื่อนและสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง  ต่อยอดความคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง
160329602189
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าการ วว. ยังได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบบบูรณาการ หรือ Total Solutions for SMEs ที่ วว. สามารถให้การสนับสนุนมาใช้ในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การขยายตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
160329604139
การถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหามุ่งตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบ  การแปรรูป  การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 
1. การเลือกใช้สารทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและความงาม โดย  ดร.สมกมล  อินทวงศ์  นักวิจัย วว.
2.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม   โดย  ดร.กฤตลักษณ์  ปะสะกวี นักวิจัย วว.
3.การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารและการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร  โดย  ดร.รัชนีวรรณ  กุลจันทร์ ผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และคุณนันทนีย์  ไชยมังคลายนต์  นักวิจัย วว. 
และ 4.การเลือกใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม  โดย  ดร.ดวงกมล  เจริญวงศ์  นักวิจัยอาวุโส วว.
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 200 ท่าน
ทั้งนี้ทาง วว. ยังได้คัดสรรผู้ประกอบการกว่า 50 ราย เพื่อเข้าอบรมแบบเข้มข้นในการค้นหา DNA ของผลิตภัณฑ์ และในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6  วว. เริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างผลงาน “Brand  DNA” ได้ที่บูธนิทรรศการแสดงผลงานของ วว.ในงาน PRO PAK ASIA 2020  ณ  Hall 103 ไบเทค บางนา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
ขณะเดียวกันการขับเคลื่อน Total Solutions for SMEs ของ วว. ในงาน PRO PAK ASIA 2020 หรือ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 ซึ่งบริษัทอินฟอร์ม่าฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่  20-23 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-18.00 น. Hall 103-104 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
  • 'คนละครึ่ง' เปิดวิธีสังเกตร้านค้าเข้าร่วม ใช้สิทธิ 3,000 บาท ผ่าน 'เป๋าตัง'

  • เปิดประวัติ 'มายด์ ภัสราวลี' จากเด็กวิศวะสู่แกนนำม็อบ

  • 'www.คนละครึ่ง.com' ตรวจสอบสิทธิ วันนี้ เหลือกว่า 3 ล้านสิทธิ ก่อน 'เป๋าตัง' ใช้จริงพรุ่งนี้

ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว วว. ยังนำผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ Hall 103 ในธีม “Total  Solution : Innovation for healthy life and beauty”  เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้เข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านการนำเสนอผลงานโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมของ วว. ด้านอาหารสุขภาพ (โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เวชสำอาง & ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)  ความหลากหลายทางชีวภาพ (จุลินทรีย์ & สาหร่าย)  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ผลงาน Brand DNA/การวิจัยทดสอบบรรจุภัณฑ์) และสำนักรับรองระบบคุณภาพ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการให้บริการอย่างครบวงจร
160329606456
ดร.ชุติมา กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากจะมีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในครั้งนี้แล้ว ในปี พ.ศ. 2565 นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย โดย วว. ได้รับเลือกจาก International Association of Packaging Research Institute (IAPRI) ให้เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “23rd IAPRI World Conference on Packaging 2022” ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2565
กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก  ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับบริการด้านบรรจุภัณฑ์จาก วว.  ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ซึ่งเป็น ศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์แห่งชาติ ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ และงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน 
เลขที่ 196  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร 2579 1121 ต่อ 3101, 3208, 081 702 8377 
 E-mail  : [email protected]