รู้จัก ‘APEC Card’ ใบเบิกทางนักธุรกิจหลักแสนราย เข้าไทยช่วง ‘โควิด-19’

ส่องสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการถือ “APEC Card” หรือ “APEC Business Travel Card (ABTC)” บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค 19 เขตเศรษฐกิจที่ ศบค. อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ในช่วง “โควิด-19”

หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “ศบค.” แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับ “สถานการณ์โควิด-19” เมื่อวันที่ 28  ก.ย. 63 โดยเนื้อหาในการแถลงส่วนหนึ่ง ระบุว่า 

“ผู้อำนวยการ ศบค. มีการอนุมัติเห็นสมควรอนุญาตผู้ถือบัตร APEC Card เข้ามาในไทยได้ โดยเป็นนักธุรกิจที่มีความต้องการจะเข้ามายังประเทศไทย และยังเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากประเทศทาง APEC 18 ประเทศต้นทางจำนวนหลายแสนคน เลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง คาดว่าจะมีหลายแสนคน และต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค”

ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า บัตรดังกล่าวคืออะไร แล้วการเดินทางของนักธุรกิจหลายแสนคนจะกระทบต่อการควบคุมสถานการณ์ “โควิด-19” ของไทยหรือไม่ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงพาไปทำความรู้จักกับบัตรที่ถูกเรียกว่า APEC Card” พร้อมเจาะรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:  ศบค. เคาะ 'เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ' 6 กลุ่ม หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

   

“APEC Card” คือชื่อเล่นของ “APEC Business Travel Card (ABTC)” บัตรเดินทางสำหรับ “นักธุรกิจเอเปค” ปัจจุบันมีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจที่ร่วมโครงการ ซึ่งบัตรนี้จะทำหน้าที่เสมือน “วีซ่า” ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ 

   

  •  ประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรเดินทาง APEC Card จะได้รับ 
1. สามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนด้านหลังของ บัตรเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการขอวีซ่าแต่ละครั้ง

2. ขั้นตอนการเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยผู้ถือบัตร จะได้รับอนุญาตให้เข้าช่องทางพิเศษ สำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค

  •  เงื่อนไขในการใช้บัตร APEC Card 

โดยบัตร ABTC มีอายุการใช้งาน 5 ปี กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับอายุของหนังสือเดินทางเล่มนั้น หลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแจ้งเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อายุที่เหลือจะเพิ่มให้ในบัตรใบใหม่ (หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี)

  

  •  ใครถือบัตร APEC Card ได้บ้าง? 

1. ผู้สมัครบัตร APEC Card หรือ ABTC จะต้องทำงานอยู่ในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่ หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย

2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 

3. ผู้สมัครต้องอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป 

  •  การสมัครบัตร APEC Card เบื้องต้น 

– หนังสือรับรองการทำงานที่มีรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริ่มต้นการทำงานกับบริษัท/องค์กร ไฟล์สำเนาหนังสือรับรองการทำงานที่มีรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริ่มต้นการทำงานกับบริษัท/องค์กร โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อการสมัครบัตร APEC Business Travel card ของหน่วยงานนั้นๆสำหรับผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แทนได้ สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัท สามารถใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท แทนได้

– Financial Certificate: หนังสือรับรองฐานะการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร (Saving Account Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 หน้า (ต้องผ่านการรับรองจากธนาคาร)

– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่)

– ค่าธรรมเนียมการสมัคร 8,500 บาท

– ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกและยังคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็นสมาชิกภาพใบสมัครของท่านจะถูกปฏิเสธ และเสียค่าดำเนินการ 1,500 บาท

ดูรายละเอียดการสมัคร คลิก 

  • ‘2 ป.’ เปลี่ยนเกม สั่ง ‘ปลัด ฉ.’ ดีลตั้งพรรคใหม่

  • '91 ผู้การ' ป้ายแดง! เช็คโยกย้าย 'บิ๊กตร.' คุมจังหวัดใหญ่-หน่วยพิเศษ

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ 46 จังหวัด มีฝนตกหนักถึงหนักมาก กทม.เจอฝน 60%

  •  APEC Card ใช้ได้เมื่อไร
การเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อธุรกิจระยะสั้นเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็น อย่างอื่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจนั้นๆ ก็อาจปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตร ABTC ในการเดินทางครั้งนั้นๆ ได้

ผู้ถือบัตร ABTC ต้องใช้คู่กับหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มที่ท่านได้ใช้เป็นเอกสารยื่นขอใช้บัตร ABTC เท่านั้น หากท่านนำบัตร ABTC ไปใช้คู่กับหนังสือเดินทางเล่มอื่น เช่น หนังสือ เดินทางราชการ จะเป็นการใช้ในทางที่ผิดต่อกฎหมายไทยว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางราชการ หมวด 2 ข้อ 12

กล่าวคือ “ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำหนังสือเดินทางไปใช้ใน การเดินทางส่วนตัวมิได้” และยังผิดต่อวัตถุประสงค์ของบัตร ABTC อีกด้วย (คำเตือนดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป)

ที่มา: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ,  บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค