รื้อใหญ่ มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน

รื้อใหญ่ มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน

ครม.เห็นชอบปรับใหญ่มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวให้โรงแรมไม่มีใบอนุญาตเข้าร่วมได้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงการเกณฑ์การใช้สิทธิจองห้องพักจากเดิม 10 คืนต่อคน เพิ่มอีก 5 คืน เป็น 15 คืน ต่อคน

2. เพิ่มจำนวนห้องพักของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันจาก 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน

3. ขยายเวลาใช้สิทธิมาตรการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิมภายใน 31 ม.ค. 2564 เป็น 30 เม.ย. 2564 และ ขยายเวลาการจองห้องพักจากเดิม จองได้ช่วง 06.00-21.00 น. เป็น 06.00-24.00 น.

4. ปรับเพิ่มห้องพักโรงแรมที่ไม่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เข้าโครงการได้ แต่ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และต้องจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต ด้วย

  • เปิดประเทศให้ทั่วโลกเที่ยวไทยได้แล้ว
  • Live the COSI Life อิสระของการพักผ่อน @โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช

5. การอนุมัติให้ธุรกิจรับเงินจากอีเวาเชอร์ เพิ่มเติมประกอบด้วย ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว และเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว แต่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

6 ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก 2,000 บาทต่อที่นั่ง เป็น 3,000 บาทต่อที่นั่งเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีอัตราการร่วมจ่าย (Co-pay) เท่าเดิม

7. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ โครงการฯ โดยกำหนดให้แสดงหลักฐานประกอบการลา ได้แก่ (1) หลักฐานแสดงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และ (2) หลักฐานแสดงการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรงที่พักตามโครงการฯ

8. จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Consumer Fair จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว งบประมาณ 9 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด โครงการกำลังใจ โดยเปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการฯ (เป็นบริษัท นำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว โดยจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563) รวมบริษัทนำเที่ยวที่กรอกรายการนำเที่ยวไม่ครบ 15 รายการ สามารถกรอกเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ หากกรอกครบ 15 รายการแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก

นายอนุชา กล่าวว่า ครม. ยังเห็นชอบปรับกรอบวงเงินมาตรการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิม 2 หมื่นล้านบาท เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับใช้เงินที่เกิดขึ้นจริง