2021-06-06

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ “ฟ้าทะลายโจร” ลดความรุนแรงของเชื้อโควิด

By Abdul

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายการยาจากสมุนไพร

8. ยาทำลายพระสุเมรุ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2)

รูปแบบยา ยาแคปซูล

เงื่อนไขหมายเหตุ : ใช้สำหรับแก้ลมเปลี่ยวดำ เป็นยาเสริมเพื่อฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมเปลี่ยวดำ เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็นตะคริว ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ทำให้เจ็บปวดบริเวณที่เป็นมาก มักแก้โดยการนวดจุดบริเวณตาตุ่มด้านในหรืออาจรักษาด้วยยาสังขวิไชยหรือยาทำลายพระสุเมรุ

9.ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก (เภสัชตำรับโรงพยาบาล) รูปแบบยา ยาลูกกลอน

เงื่อนไข

1. เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล ใช้สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

2. สูตรตำรับประกอบด้วยสมุนไพรดังต่อไปนี้ (1) เหงือกปลาหมอ 5 ส่วน

(2) เพชรสังฆาต 5 ส่วน (3) สมอไทย 5 ส่วน (4) พริกไทยล่อน 5 ส่วน

(5) ขมิ้นชัน 1 ส่วน (6) ราชดัด 2.5 ส่วน และ (7) โกฐน้ำเต้า 2.5 ส่วน

10.ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w) รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาเม็ด

เงื่อนไข

1.ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้

2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60 – 120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

11.ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาเม็ด

เงื่อนไข

1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide

3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

12.ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาเม็ด

เงื่อนไข

1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide

3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ