ยืดอายุมาตรการหนุนลงทุนชายแดนใต้อีก 3 ปี

ยืดอายุมาตรการหนุนลงทุนชายแดนใต้อีก 3 ปี

รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดนใต้ ขยายมาตรการออกไป 3 ปี สิ้นสุดปี'66 หวังจูงใจนักลงทุนช่วย สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจูงใจผู้ประกอบการกิจการและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ อันจะเป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา โดยมาตรการที่ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ1. มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลือ 0.1% ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือ 3% ลดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ (จากการขายอสังหาริมทรัพย์) เหลือ 0.1% ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบบัญชี สำหรับกำไรสุทธิของนิติบุคคลรายใหม่ (New Start-up) ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีความสามารถสูง ที่เข้าไปทำงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เหลือ 3% ของเงินได้ เป็นต้น

  • ครม.เห็นชอบ!!ปรับค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล1-ป.6ทันเปิดเทอม2นี้
  • ไฟเขียวเอกชนลงทุนรถไฟฟ้าสีชมพูเชื่อมเมืองทองธานี

2. มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การพักชำระหนี้ของ ธ.ก.ส. โดยให้ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้และยังมีหนี้คงเหลือ ไม่ต้องชำระเงินต้น และรัฐบาลจะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ยแทน ในส่วนเงินต้นที่ไม่เกิน 200,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยขยายวงเงินเป็น 8,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563 เป็น 30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส.ไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล

3. มาตรการด้านประกันภัย ได้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาครัฐจะชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ประกอบกิจการ สำหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยการก่อการร้าย และประกันอุบัติเหตุของพนักงาน โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยภาครัฐจะชดเชยค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตามที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเป้าที่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญ ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่ใช้วิธีการรุนแรงเข้าแก้ปัญหา ซึ่งโครงการพัฒนาต่างๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน จะนำไปสู่ความสงบสุขและการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนต่อไป