ยกเครื่องบอร์ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ”บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะคุมนโยบายพื้นที่ใหม่ทั่วประเทศ

ยกเครื่องบอร์ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ"บิ๊กตู่" นั่งหัวโต๊ะคุมนโยบายพื้นที่ใหม่ทั่วประเทศ

ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างบอร์ดนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยายพื้นที่การกำกับดูแลทุกภาคของประเทศ จากเดิมแค่ 10 พื้นที่ชายแดน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 และปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษและให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่หน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานและการบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ เพื่อเป็นกลไกในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ กำกับติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับยนิยาม”เขตเศรษฐกิจพิเศษ”ในร่างระเบียบ ฯใหม่หมายถึงพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เชียงราย ตาก ตราด นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ภาคตะวันตก และบริเวณพื้นที่อื่นที่กำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วย