ม.มหิดลปรับโฉม ‘ศูนย์เครื่องมือ’ รับวิจัยโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับโฉม “ศูนย์เครื่องมือกลาง MU-FRF” รองรับงานวิจัยระดับโลก มุ่งผลวิจัยที่เป็นเลิศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ผลักดันงานวิจัยสู่ระดับโลก

ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวถึง การปรับโฉมศูนย์เครื่องมือกลางที่ ม.มหิดล ศาลายา และยกระดับเป็น Mahidol University Frontier Research Facility (MU-FRF) ว่า ศูนย์ฯ เกิดขึ้นจากแนวคิดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มุ่งผลวิจัยที่เป็นเลิศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 Health&Wellness สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ผลักดันงานวิจัยสู่ระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ต้องการใช้เครื่องมือขั้นสูงซึ่งมีราคาสูงตามไปด้วย

159887514042

ศ.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กล่าวว่า MU-FRF เกิดขึ้นจากแนวคิดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มุ่งผลวิจัยที่เป็นเลิศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 3 Health & Wellness เพื่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะผลักดันงานวิจัยสู่ระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว

159887516173

  • ผลสำรวจนิสิต ม.เกษตรฯ เห็นชอบยกเลิกประกวด 'ดาว-เดือน'

  • ผ่อนคลาย! ‘รถไฟ – รถไฟฟ้า’ รับผู้โดยสารเต็มความจุ แต่งดคุยกัน

  • 'รมว.แรงงาน' ช่วยลูกจ้างวิงสแปน 2,598 ชีวิตหลังถูกเลิกจ้างกะทันหัน

การวิจัยจะก้าวหน้า สำเร็จตามเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย จำเป็นต้องมีเทคโนโลยี หรือเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมเป็นพื้นฐาน ซึ่งหน้าที่ของ MU-FRF ก็คือ การส่งมอบเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานของ SDGs โดยในอนาคตอันใกล้จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในเชิงรุก โดยทันทีที่นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนวิจัย จะสามารถเลือกจองใช้เครื่องมือผ่านระบบได้เลย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถทำวิจัยได้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

159887529239

“เครื่องมือขั้นสูงของมหาวิทยาลัยมีความแม่นยำ และมีความละเอียดสูงมากต่างจากเครื่องมือทั่วไป ซึ่งเครื่องมือยิ่งมีเทคโนโลยีสูง ก็ยิ่งมีราคาสูงตามไปด้วย หากใช้วิจัยได้เฉพาะโครงการเดียวจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งนอกจากแนวคิดด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้ว ต่อไป MU-FRF จะมุ่งมั่นเป็นศูนย์ให้บริการเครื่องมือขั้นสูงในระดับโลก เพื่อการวิจัยที่เป็นเลิศของประเทศในอนาคต” ศ.นพ.นรัตถพล กล่าวทิ้งท้าย