2022-09-01

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง พระชันษา 86 ปี

By Abdul

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง พระชันษา 86 ปี

(1 ก.ย.65) หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โพสต์ข่าวเศร้าว่า หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล (ท่านอ้วน) ได้สิ้นชีพิตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง ของวันที่ 1 กันยายน 2565 เมื่อ เวลา 15.17 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิริชันษา 86 ปี 

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประสูติวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2479 เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ประสูติแต่ หม่อมสมเชื้อ มุกสิกบุตร (สกุลเดิม ชมเสวี) เสกสมรสกับ หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา, ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ทรงปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของ ธนาคารกรุงเทพ ดังนี้

  • 2509 – 2542 ผู้บริหาร บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2543 – 2546 ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้น 3