2022-05-22

ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.)

By Abdul

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) อย่างไม่เป็นทางการ

นับคะแนนแล้ว 36%

ผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

 1. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (เบอร์ 1)
  กลุ่มเรารักพัทยา 

  11,387 คะแนน

 2. นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร (เบอร์ 4)
  กลุ่มพัทยาร่วมใจ 
  9,533 คะแนน

 3. นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย (เบอร์ 3)
  คณะก้าวหน้า 
  6,578 คะแนน

 4. นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ (เบอร์ 2)
  อิสระ
  765 คะแนน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.)

คลิกที่หมู่บ้านได้เลย!
ตำบลหนองปลาไหล หมู่ 6 • 7 • 8
ตำบลนาเกลือ หมู่ 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7
ตำบลหนองปรือ หมู่ 5 • 6 • 9 • 10 (เขต 3) • 10 (เขต 4) • 11 • 12 • 13
ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ 4

เขต 1

 1. นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ 
 2. นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ 
 3. นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย 
 4. นายศุภฤกษ์ ชมภูนุช 
 5. นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ 
 6. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ 
 7. นายวสันต์ ชนิกานันท์ 
 8. นายพงศกร ก้อนบาง 
 9. นายอธิศ เปี่ยมบัณฑิต 
 10. นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต 
 11. นายประวิทย์ สิมมาทอง 
 12. นางสาวพัชรินทร์ พุฒโจกา 
 13. นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร 
 14. นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล 
 15. นางพรรณีย์ รัตนเหลี่ยม 
 16. นายจริวัฒน์ ชวลิตนิติธรรม 
 17. นายอัมรินทร์ บริบูรณ์นาคม 
 18. นายมรกต หนูห่วง 

เขต 2

 1. นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ 
 2. นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ 
 3. นางสาวกศินี รุ่งรัตนพันธ์ 
 4. นายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์ 
 5. นายสุรินทร์ ยิ้มโย 
 6. นายวิเชษฐ หนองใหญ่ 
 7. นางสาวศิวาพร สุวพานิช 
 8. นายกมลกฤตย์ มีเงิน 
 9. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนพรหม 
 10. นายธนวัฒน์ จันดาว 
 11. นายอรรถพล ชมภูทอง 
 12. นายทวิช เหลืองทองพัฒนา 
 13. นายพงศกร วัฒนศาสตร์สาธร 
 14. นายพัชรกฤช วิริยะยุทธ 
 15. นายอินทโชติ แสนกุดเลาะ 
 16. นางสาวอารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ 
 17. นางกฤตภา ศรีวราลักษณ์ 

เขต 3

 1. นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ 
 2. นายวสันต์ สุขขี 
 3. นายดิลก ทองนาค 
 4. นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ 
 5. นายดำรงเกียรติ พินิจการ 
 6. นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล 
 7. นายยอดชาย พึ่งพร 
 8. นายอุดร สอนใต้ 
 9. นายชัยรัตน์ ผูกพันธ์ 
 10. นายณรัฐกรณ์ กิติยะ 
 11. นางสาวจุฆารัตน์ ดีวิ 
 12. นายนฤเบศธ์ ชื่นชม 
 13. นายอัศนัย ตันเฮง 
 14. นายสัณณ์ชัย ผลลูกอินทร์ 
 15. นายสุรเชษฐ์ ทองนาค 
 16. นายเมธี ศรีการะบุตร 
 17. นายธนาวุฒิ เซ็นหลวง 
 18. นายพัทธนันท์ ธนกระแสร์สิริ  
 19. นายศุภณัฐ ชินวัฒน์ 

เขต 4

 1. นายนิคม แสงแก้ว 
 2. นายสุชาติ ขุนเจ๋ง 
 3. นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส 
 4. นายวุฒิธร แสงอุไร 
 5. นายประสาทพร ดีเด่น 
 6. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น 
 7. นายอานนท์ กอบอิ่ม 
 8. นายปริญญา ปาลซิงห์ 
 9. นางสาวชยาภัสร์ กมุทติรา 
 10. นายปนต สมบุญ 
 11. นางสาวสลิตตา เม็กกี้ 
 12. นายธนาธาร ประมูลพงษ์ 
 13. นายเกียรติคุณ อักษรดี 
 14. นายศตวรรษ สุรพัชรกุล 
 15. นายกฤษฎากร เอื้อพงศ์การุณ 
 16. นายสิทธิไชย อาจทรง 
 17. นายวาณิชย์ กันดิษฐ์ 
 18. นายเสนีย์ ค้าขาย