บีโอไอ กล่อมผู้ประกอบการ ยกเครื่องบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม

บีโอไอ กล่อมผู้ประกอบการ ยกเครื่องบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม

บีโอไอ แนะภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศระยะยาว หนุนยื่นใช้สิทธิ์ลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้รับเว้นภาษี 5 ปี

นายเศกสรรค์   เรืองโวหาร  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน ไม่ใช่การลงทุนที่ใช้แรงงานราคาถูกเหมือนในอดีต 

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบีโอไอได้ออกมาตรการต่างๆ หลายมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความพร้อมด้านกำลังคน เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน โดยนอกจากจะให้ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอบรมพนักงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานฝึกฝนวิชาชีพ/สถาบันการศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (STEM) ระดับสูง โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1. มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร ให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรไปรวมคำนวณในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

  • บีโอไอกระตุ้นเอกชนเพิ่มลงทุนดึงเอไอยกเครื่องการผลิต ให้สิทธิเว้นภาษีสูงสุด100%
  • โควิดดันยอดขอบีโอไอลงทุนอุตสาหกรรมแพทย์พุ่ง 174%

2. มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ (บริษัทแม่) ที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม หากลงทุนจัดตั้งสถานศึกษา หรือสถานฝึกฝนอาชีพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาด้าน STEM ระดับสูง และได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปีในวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการตั้งสถาบันการศึกษาส่วนสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้น จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2564

“บีโอไอให้ความสำคัญและให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โครงการที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว” นายเศกสรรค์กล่าว

นายเศกสรรค์  กล่าวว่า ในวันที่ 11 ก.ย.นี้ บีโอไอได้จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “พลังขับเคลื่อน SMART Human Resource Development”. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการอภิปราย ได้แก่ นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฎิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ความรู้เคล็ดลับความสำเร็จในการยกระดับบุคลากรของภาคธุรกิจโดยการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา สิทธิประโยชน์จากบีโอไอในกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ