บังคับใช้แล้ว! โดนแน่ ‘ให้อินบ็อกซ์ถามราคา’ ไม่แจ้งในโพสต์ปรับ 10,000 บาท

ประกาศราชกิจจาฯ บังคับใช้กฎหมายแล้ว! โดนแน่ “ให้อินบ็อกซ์ถามราคา” ไม่แจ้งในโพสต์ปรับ 10,000 บาท ขายเกินราคา-กักตุน จำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอาให้ชัด! กรณีขายของออนไลน์แล้ว ไม่โพสต์บอกราคา และให้ส่งข้อความในอินบ็อกซ์ถามราคา ซึ่งล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (19 ก.ย. 2563) เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย

การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ
มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน (คน.) เคยออกประกาศเรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยกำหนดให้สินค้าออนไลน์และออฟไลน์ต้องติดป้ายแสดงราคาด้วย จากเดิมที่เน้นเฉพาะสินค้าในระบบออฟไลน์หรือร้านค้าทั่วไปอย่างเดียว กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • หรูไม่แพ้ 'ศรีพันวา' ชี้เป้า 5 โรงแรมพักสบายวิวดีที่ 'ภูเก็ต'

  • สง่างาม! ‘อะแมนดา’ คว้ารางวัล Miss Prissana มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

  • ราชกิจจาฯ ประกาศแนวพิจารณาการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์