ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 55 พร้อมยกระดับอัตลักษณ์องค์กร

ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 55 พร้อมยกระดับอัตลักษณ์องค์กร

นับเป็นเวลากว่า 55 ปีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินหน้ายืนหยัดอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยจนผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงปัญหาโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปเกือบทั่วทุกมุมโลก วันนี้ ธ.ก.ส. ยังมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมอาชีพกสิกรรมอันเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่งของสังคมและเศรษฐกิจของชาติ ด้วยหวังให้เติบโตและเข้มแข็ง สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตและชุมชนด้วยการดึงคนรุ่นใหม่กลับเข้าสู่ภาคการเกษตร

นับเป็นเวลากว่า 55 ปีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินหน้ายืนหยัดอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยจนผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงปัญหาโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปเกือบทั่วทุกมุมโลก วันนี้ ธ.ก.ส. ยังมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมอาชีพกสิกรรมอันเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่งของสังคมและเศรษฐกิจของชาติ ด้วยหวังให้เติบโตและเข้มแข็ง สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตและชุมชนด้วยการดึงคนรุ่นใหม่กลับเข้าสู่ภาคการเกษตร