2022-12-28

จับตา สภาฯ เตรียมพิจารณาเรื่องด่วนร่างกฎหมาย 5 ฉบับ วันนี้ 09.30 น.

By Abdul

สภาเตรียมพิจารณาเรื่องด่วน ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบ จากสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีการแก้ไขเพิ่มเติมรวม 5 ฉบับ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (28 ธ.ค.65) ภายหลังการปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมแล้ว จากนั้น เป็นการพิจารณาเรื่องด่วน โดยเป็นร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการแก้ไขเพิ่มเติมรวม 5 ฉบับ ได้แก่ พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ,

พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามบรรยากาศองค์ประชุมว่าจะสามารถเดินหน้าจนจบวาระได้หรือไม่ เนื่องจากอาจมีสมาชิกบางส่วนเดินทางกลับบ้าน เพื่อลงพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงมี ส.ส. ยื่นลาออกหลายคน