ครม.ไฟเขียว ปูทางอว.เดินหน้า “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”

ครม.ไฟเขียว อว.เดินหน้า “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” จ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่ 6 หมื่นคนทำงานใน 3 พันชุมชนลดยากจนแบบมีเป้าหมาย ได้เงินเดือน พร้อมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การเงิน สังคม อังกฤษ  เตรียมยกระดับ750 ตำบลสู่ความยั่งยืน

ศ.พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามที่ อว.เสนอ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย ในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 3 พันตำบลทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย 73 แห่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในแต่พื้นที่ งบประมาณรวม 10,629,600,000 บาท ทั้งนี้ ในการดำเนินการในพื้นที่จะเป็นไปตามบริบท สภาพปัญญา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละพื้นที่

โดยจะเป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน อว.และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไปช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล อาทิ การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัยในชุมชน การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  • 'เพื่อไทย-ธนาธร' โบกมือลา 'ม็อบ 3 นิ้ว' ถูกทิ้งกลางถนน

  • ประกาศกรมอุตุฯ เตือนพายุระดับ 1 ทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 'ดีเปรสชัน' วันนี้

  • นายกฯ ดันสะพานไทย 9 แสนล้าน เชื่อมชลบุรี-เพชรบุรี 100 กม.

รมว.อว.กล่าวต่อว่า สำหรับการจ้างงาน จะมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษารวมทั้งโครงการจะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยจะมีการจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล เพื่อช่วยในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ของแต่ละตำบล โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านดิจิตัล ทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่

“เป้าหมายของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยคือการยกระดับตำบลที่มีความพร้อมสูงไปสู่ระดับความยั่งยืน ประมาณ 750 ตำบลหรือ 25 เปอร์เซ็นต์ของตำบลในโครงการที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยกระดับตำบลที่มีความพร้อมปานกลางไปสู่ระดับความพอเพียง ประมาณ 1,500 ตำบลหรือ 50 เปอร์เซ็นต์ของตำบลโครงการที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดับหนึ่งจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่และมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำบลที่มีความยั่งยืน” รมว.อว.กล่าว