กนอ.ออกมาตรการเฟส3 ลดผลกระทบโควิดในนิคมฯ

กนอ.ออกมาตรการเฟส3 ลดผลกระทบโควิดในนิคมฯ

กนอ.ขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯออกไปอีก 6 เดือนบรรเทาผลกระทบโควิด-19 รอบที่ 3 หวังช่วยให้เอกชนดำเนินธุรกิจ รักษาการจ้างงาน ชี้ปีนี้ ออกมาตรการเยียวยา ช่วยไปแล้วรวมคิดเป็นมูลค่า 321 ล้านบาท

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ระยะที่ 3 โดยขยายระยะเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 –มี.ค. 2564 (ครอบคลุมคำขอย้อนหลังที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน) โดยมูลค่าการยกเว้นค่าบริการอนุญาตฯ ในครั้งนี้ ประมาณ 12 ล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางส่วน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การระบาดจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกราย มาแล้ว 2 ครั้ง โดยระยะแรกช่วงเดือนพ.ค. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการลดค่าบำรุงรักษาที่ การยกเว้นจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคารเช่าทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ช่วงมิ.ย. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ด้วยการลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 10 ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท ลดหย่อนค่าเช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 10 สำหรับผู้เช่าที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

  • 'เลือดแมงดาทะเล'ส่วนผสมสุดแพงของวัคซีนช่วยชีวิตคนนับล้าน
  • ตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ย.แรงสุดในรอบปี

นอกจากนี้ยังลดหย่อนค่ากำกับการบริการในอัตราร้อยละ 50 สำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยความช่วยเหลือทั้งสองครั้งที่ผ่านมามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 309 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ กนอ.เล็งเห็นว่าอาจมีผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในระยะที่ 3 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทุกรายในนิคมอุตสาหกรรมด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้การประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ โดยสรุปภาพรวมมาตรการความช่วยเหลือทั้ง 3 ครั้งของ กนอ.มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 321 ล้านบาท

สำหรับค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย 1. การอนุญาตใช้ที่ดิน/รับโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การขอหยุด/เลิกประกอบกิจการ 2. การต่ออายุหนังสืออนุญาต 3. การเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ 4. การออกหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการ 5. การโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การคืนสิทธิ-รับคืนสิทธิการใช้ที่ดิน 6. การเพิ่มประเภท ชนิดการประกอบกิจการ 7. การอนุญาตขยายโรงงาน 8. การแก้ไขหนังสืออนุญาต 9. การขยายระยะเวลาการเริ่มก่อสร้างอาคาร 10. การขยายระยะเวลาการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ และ11. การออกใบแทนหนังสืออนุญาต

อย่างไรก็ตามกนอ.หวังว่ามาตรการขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมฯทั้ง 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือนในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยตั้งเป้าทุกการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี