2022-07-16

กทม. ยืนยัน อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด มีคุณภาพ-เพียงพอ

By Abdul

กทม. ยืนยันอาหารกลางวันของนักเรียน รร.ในสังกัดมีคุณภาพ ตามระบบ Thai School Lunch for BMA. มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง กรณีมีการโพสต์ภาพ และข้อความระบุถึงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.แห่งหนึ่งในเขตบางเขน ว่า หลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA.

ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ โดยติดประกาศไว้หน้าห้องอาหารทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหาร ให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน

ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2565นี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คัดเลือกเขตละ 3 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมเป็น 150 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารทั้ง 50 สำนักงานเขตอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA.

ในการจัดอาหารฯให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ และการจัดหาอาหารโดยสำนักงานเขต และโรงเรียนดำเนินการใช้วิธีจ้างเหมาจัดหาอาหารหรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร ให้กับนักเรียนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

โดยให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเข้มข้นและจริงจังโดยเคร่งครัดต่อไป ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด ในเมนูอาหารไม่มีแกงหน่อไม้ดอง ส่วนแกงส้มเป็นแกงส้มผักรวม ดังนั้นอาหารของโรงเรียนจะมีคุณภาพและมีโภชนาการครบถ้วนเนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA. ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีการประเมินโภชนาการและคุณภาพอาหารและมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร โดยเน้นคุณภาพอาหาร โภชนาการครบ 5 หมู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารกลางวันอาจจะไม่ถูกใจนักเรียนบางส่วนได้

ประกอบกับสำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA. ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์และแสดงค่าพลังงาน

 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบรวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหารให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน โดยโรงเรียนได้แจ้งเมนูอาหาร โดยการติดที่บอร์ดทางเข้าโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบเมนูอาหารประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารจัดการเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ

 โดยจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA.ให้กับนักเรียน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 24

ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารและหมั่นเข้าไปดูแลโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องปริมาณอาหารให้เพียงพอซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าหากอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนไม่อิ่มสามารถเติมอาหารได้ตลอดเวลา