2021-04-02

เว็บเทรดคริปโต Huobi Thailand ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว ตามคำสั่ง ก.ล.ต.

By Natcha

เมื่อวานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกมาประกาศมีมติให้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi)  ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขระบบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างนี้ Huobi จะต้องจัดการให้ลูกค้าสามารถถอนสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา

ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือไปยัง Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ส่งแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งทาง Huobi ก็ได้แก้ไขระบบงานและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้พิจารณาแล้วว่า Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่บกพร่องตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ และยังคงมีการดำเนินงานในลักษณะเดิมต่อไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า

ดังนั้นคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนของลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างนี้ Huobi ต้องจัดการให้ลูกค้าสามารถถอนสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา

หลังจากที่การประกาศของก.ล.ต. ได้แพร่สะพัดออกไป ทางบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) ก็ออกมาตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวทันที โดยบริษัทกล่าวว่า :

“เนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามมติของ ก.ล.ต. ขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย”

ดูเหมือนว่าบริษัท หั่วปี้จะนั้นกลายเป็นผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตรายล่าสุด ถัดจากเว็บเทรด Bitkub ที่ทางก.ล.ต.ได้สั่งให้มีแก้ไขระบบงาน 

อย่างไรก็ตามเราก็คงต้องติดตามรอดูกันต่อไปว่า บริษัท หั่วปี้จะสามารถแก้ไขระบบงานได้ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามคำสั่งของก.ล.ต.หรือไม่