บริษัทจัดการกองทุน Tisco ในไทยลงทุนใน Bitcoin Grayscale Trust ผ่านกองทุน Ark Nextgen ETF แล้ว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้เปิดตัวกองทุน TISCO Next Generation Internet Fund (TNEXTGEN) ซึ่งได้เปิดให้นักลงทุนสามารถเข้าลงทุนได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา 

โดยบริษัทได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนดังกล่าว ซึ่งได้ระบุว่า “กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน ARK Next Generation Internet ETF มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ”

ซึ่งบริษัทที่กองทุนนี้จะทำการเข้าลงทุนนั้นจะต้องมีรูปแบบของ “บริษัทท่ีมุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ท่ีนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู้พัฒนาหรือเก่ียวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบท่ีเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน”

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF

ซึ่งจากข้อมูลในวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา กองทุน ARK Next Generation Internet ETF ได้เข้าลงทุนใน Grayscale Bitcoin Trust, บริษัท Square ที่กำลังพัฒนาระบบชำระเงินให้รองรับเหรียญคริปโต และบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง TESLA ที่ล่าสุดได้เข้าซื้อ Bitcoin เมื่อวันจันทร์อีกด้วย ซึ่งในกองทุนนี้มีการลงทุนในบริษัททั้ง 3 สูงถึง 18%

อย่างไรก็ตามกองทุนนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ดี โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน หรือที่เว็บไซต์นี้ >>ลิงก์